UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
rejestracja zakończona
 
  REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY FAQ FILMY WYNIKI PATRONI KONTAKT  
 
Regulamin konkursu: "Nakręć się na zdrowie"
Organizator Konkursu - Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną konkursu.
Kontakt do biura: tel: 22 532 71 95, fax: 22 532 71 96, codziennie w godzinach: 10 - 14;
mail: filmnazdrowie@fundacjabos.pl,

Patroni
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Partnerzy
 • Uniwersytet Warszawski - Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • Filmowe Wydawnictwo Wojciech Marzec;
 • Fresh Mail;
 • dCamera;
 • Zielona lekcja;
 • Perspektywy;
 • aktualnekonkursy.pl;

Sponsorzy
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Fundacja Banku Ochrony Środowiska;

Główny cel konkursu:
 • Zwiększenie zapotrzebowania społecznego na produkty rolnictwa ekologicznego;
 • Promocja certyfikowanych, ekologicznych gospodarstw lub zakładów produkcyjnych;
 • Wspieranie kampanii informacyjnych i promocyjnych w sektorze produkcji ekologicznej;
 • Zmiana nawyków żywieniowych na rzecz dokonywania świadomego wyboru żywności ekologicznej, skutkującego podniesieniem stanu zdrowia młodzieży i społeczeństwa;
 • Upowszechnianie wiedzy na temat zasad znakowania żywności ekologicznej;
 • Uświadomienie, że sposób produkcji w ekologicznym gospodarstwie rolnym wpływa pozytywnie na ochronę środowiska, poziom różnorodności biologicznej, glebę oraz zdrowotność roślin i zwierząt.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest stworzenie reportażu (do 3 minut), który w przystępny sposób pokazuje na czym polega produkcja w ekologicznym, certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym lub w ekologicznym zakładzie przetwórczym. Tematyka reportażu dotyczyć powinna jednego z następujących zagadnień:
 • Wymogi zdobycia ekologicznego certyfikatu dla gospodarstwa/zakładu;
 • Wypromowanie jednego z produktu, technologii lub innego elementu wybranego obiektu;
 • Znaczenia nabywania żywności od lokalnych, ekologicznie wytwarzających producentów;
 • Promocji żywności produkowanej metodami ekologicznymi;
 • Uświadomienia walorów zdrowotnych żywności ekologicznej;
 • Uświadomienia konieczności dokonywania właściwych wyborów żywieniowych;
 • Uświadomienie negatywnych skutków niewłaściwych zwyczajów żywieniowych;
 • Wymiany między rówieśnikami informacji na temat zwyczajów żywieniowych młodych ludzi;
 • Przedstawienia pozytywnego wpływu na ochronę środowiska, poziom różnorodności biologicznej, glebę oraz zdrowotność roślin i zwierząt poprzez rolnictwo ekologiczne.

Terminarz
Konkurs trwa w okresie: kwiecień-listopad 2013.
Szczegółowy terminarz w załączniku (na podstronie - Terminarz)

Adresaci Konkursu:
Młodzież w wieku 13-19 lat, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zasady udziału w konkursie
 1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 2. Zespół konkursowy składa się z grupy 5 do 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i opiekuna (nauczyciela).
 3. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 4. Szkołę może reprezentować dowolna liczba zespołów konkursowych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest internetowe zarejestrowanie zespołu w terminie do 10 maja 2013 poprzez:
  1. wypełnienie znajdującego się na stronie formularza;
  Zgłoszenie się do konkursu i wypełnienie formularza stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.
 6. System konkursowy umożliwia tylko członkom zespołu tworzenie raportów (z panelu uczestnika). Gotowe raporty, w wersji ostatecznej, mogą natomiast być przesyłane tylko przez opiekunów zespołów (z panelu opiekuna).
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy:
  Etap 1 - powołanie zespołu, określenie zadań i przypisanie ich członkom zespołu, napisanie pierwszej wersji scenariusza;
  Etap 2 - realizacja reportażu.
  Z wykonania każdego działania będą sporządzane stosowne raporty.
 9. Działania do realizacji w poszczególnych etapach przedstawione są w Materiałach, które wskazują czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.
 10. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez trzyosobowy Zespół Sędziowski. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego.
 11. Sędziowie oceniać będą reportaże oraz raporty. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne - za każdy dzień opóźnienia 3pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia filmów i raportów - nie będą one przyjmowane do oceny.
 12. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco (szczegóły w Materiałach):
  1. Etap 1 - powołanie zespołu, określenie zadań i przypisanie ich członkom zespołu, zapoznanie się z tematyką ekologiczną, wybranie tematu zgodnego z wymaganiami konkursowymi, napisanie scenariusza. Łączna ocena maksymalnie 400 pkt;
  2. Etap 2 - realizacja reportażu. Łączna ocena maksymalnie 400 pkt.
 13. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wymagania techniczne reportażu
 1. Wielkość plików z reportażem nie powinna przekraczać 60 MB.
 2. Zamieszczone filmy powinny być w formacie wmv.
 3. Czas trwania reportażu nie może przekraczać 3 minut (włączając napisy).

Nagrody
 1. Łączna pula nagród wynosi ok. 40 tysięcy zł.
 2. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski:
  Etap 1
  Sześć Nagród Głównych (rzeczowe - kamery filmowe) I, II, III i trzy wyróżnienia - przyznawane szkołom za uzyskanie najwyższej punktacji z realizacji zadań konkursowych I etapu.
  Etap 2
  Sześć Nagród Głównych (rzeczowe) I, II, III i trzy wyróżnienia - przyznawane są szkołom, uczestnikom i opiekunom Zespołów za otrzymanie najwyższej punktacji z realizacji zadań konkursowych etapu II.
  Nagrody rzeczowe II etapu, przyznawane są członkom Zespołów Konkursowych, opiekunom Zespołów.
  Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu (max. 10), a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół.
 3. W drugim etapie zostanie przyznana również rzeczowa Nagroda Internautów dla twórców filmu, który zdobędzie najwięcej głosów. Internauci będą mogli oddawać swoje głosy poprzez portal Konkursu od października 2013 roku.
 4. Zespół Sędziowski jeśli uzna za zasadne może wnioskować o przyznanie wyróżnień.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału.
 6. Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie www.aktywniepozdrowie.pl, konkurs "Nakręć się na zdrowie".
 7. Wręczenie nagród nastąpi podczas Imprezy Podsumowującej, o terminie której zwycięskie Zespoły zostaną poinformowane drogą mailową.

Prawa autorskie
 1. Warunkiem przystąpienia Zespołu do konkursu jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  1. Zespół przesyłający film jest jego autorem;
  2. Zespołowi autorów filmu przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki);
  3. prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej;
  4. Zespół autorski filmu posiada zgodę każdej osoby występującej w filmie do publikacji filmu na wszelkich polach eksploatacji (Organizator jest upoważniony do weryfikacji posiadanych zgód przez Zespół);
  5. film nie został wykonany na odpłatne zlecenie;
  6. film nie został zrealizowany przy udziale członków Zespołu Sędziowskiego oraz pracowników Organizatora;
  7. film nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).
 2. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem, obejmujące następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji dzieła. Na opracowaniach powstałych na podstawie filmu (utworu pierwotnego) Organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska bądź nicka Zespołu Konkursowego jako autora utworu pierwotnego.
 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu w zakresie:
  1. oznaczania swoim nazwiskiem lub nickiem;
  2. nienaruszalności treści i formy;
  3. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  4. nadzoru nad sposobem korzystania.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie filmu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 2-4.
 6. Przekazanie praw autorskich zostanie potwierdzone na piśmie; umowa zostanie zawarta przed wydaniem nagrody. Odmowa podpisania umowy przez uczestnika Zespołu będzie równoznaczna z wykluczeniem Zespołu z konkursu.
 7. W przypadku niepełnoletnich uczestników konieczne jest przesłanie formularza zgody na udział w Konkursie, podpisanego przez opiekuna prawnego - www.aktywniepozdrowie.pl, konkurs "Nakręć się na zdrowie" zgoda.pdf.

Postanowienia ogólne
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami wybranych filmów. Organizator skontaktuje się z autorami dowolną drogą, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia filmu.
 2. Organizator będzie uprawniony do podpisania autorstwa filmu nickiem Zespołu Konkursowego.
 3. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nick zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników zespołów).
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Konkursowych.
 5. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu "Nakręć się na zdrowie", jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z konkursu.
 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny
 10. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 11. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 12. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

Do pobrania:
regulamin
oświadczenie dyrektora szkoły o posiadaniu autorskich praw majątkowych  
PATRONI: | | | | | | |
PARTNERZY: